Volg ons ook via:

 

Tarieven en Algemene Voorwaarden

Indien werkzaamheden zijn gewenst c.q. zijn geboden (of na het gratis spreekuur) dan hanteert LUIJTEN ADVOCATEN een basis tarief van € 205,- per uur exclusief BTW, waarbij een inschatting wordt gemaakt van de totale werkzaamheden met een marge van 15%. Individuele prijsafspraken worden daarbij zoveel mogelijk op maat gemaakt.


Klik hier voor de door ons kantoor gehanteerde Algemene Voorwaarden.


Gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging)

Gesubsidieerde rechtsbijstand:
De overheid financiert rechtshulp voor de minder draagkrachtigen. Op de site van de Raad voor Rechtsbijstand (www.rvr.org) kunt u informatie inwinnen over de financiële grenzen en zelf een draagkrachtberekening maken en een eigen bijdrage berekenen. Van belang is hierbij Uw inkomen én vermogen.

Als u in aanmerking denkt te komen voor gefinancierde rechtshulp dient u Uw NAW-gegevens (bijv. kopie paspoort) samen met Uw BSN-nummer aan ons te verstrekken. De Raad voor Rechtsbijstand zal dan via een directe link met de Belastingdienst Uw belastbaar loon opvragen en toetsen, waarna de toevoeging en de hoogte van de eigen bijdrage door de Raad voor Rechtsbijstand  kan worden vastgesteld. U doet er dan ook goed aan om genoemde stukken mee te nemen naar de eerste bespreking op ons kantoor, waarna Uw zaak slagvaardig zal kunnen worden aangepakt.

Korting op de eigen bijdrage
De korting op de eigen bijdrage kunt u krijgen als u eerst het Juridisch Loket bezoekt en zij u doorverwijzen naar een advocaat. Na door-verwijzing geeft het Juridisch Loket een zogeheten "Diagnosedocument" af. In dit document heeft het Juridisch Loket een analyse van uw probleem en een advies voor de oplossing opgenomen. Daarnaast bevat het document de verwijzing naar de juiste persoon of instantie die u kan helpen. Wanneer het Juridisch Loket verwijst naar een advocaat, krijgt u met dit document de korting op de eigen bijdrage (bron: RvR)  


Voor ondernemers

LUIJTEN ADVOCATEN biedt voor ondernemers tevens de mogelijkheid van een abonnementstarief ad € 205,- per half jaar exclusief BTW, met de volgende faciliteiten:

  • uitgebreid en kosteloos bezoek van de advocaat aan Uw bedrijf om de meest voorkomende juridische problemen te inventariseren en Uw bedrijf te leren kennen (legal audit);
  • gedurende 6 maanden gratis telefonisch advies of via e-mail of per fax over nieuwe juridische zaken binnen Uw bedrijf;
  • korting van 15% op bovengenoemd standaardtarief van LUIJTEN ADVOCATEN;
  • uiteraard wordt volstrekte geheimhouding gegarandeerd.

Incasso's

Voor incasso zaken geldt het bijzonder tarief, dat uiteraard bij de desbetreffende debiteur in rekening wordt gebracht: over de eerste
€ 2.950,- 15%, over het meerdere tot
€ 5.900,- 10%, vervolgens tot € 14.770,- 8% over het meerdere, tot € 59.090,- 5% over het meerdere en over het meerdere boven
€ 59.090,- 3%.

Zo nodig wordt geprocedeerd, indien betaling uitblijft. Alle dezerzijds gemaakte kosten worden zoveel mogelijk op de debiteur verhaald en worden voldaan uit de buitengerechtelijke incassokosten en de proceskosten. Met andere woorden, als cliënt heeft U er verder zowel materieel als financieel geen omkijken meer naar! Bovenstaande regeling geldt uitsluitend voor incasso's boven de € 1590,- en ervan uitgaande dat de debiteur verhaal biedt.

Vanzelfsprekend bestaat de mogelijkheid van "Gefinancierde Rechtshulp" tevens bij de invordering van incassozaken.


Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachtovereenkomsten tussen de advocaat en zijn/haar cliënten en worden geacht ook van toepassing te zijn op alle eventuele vervolgopdrachten van de cliënt. Niet alleen de advocaten van Luijten Advocaten, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld, kunnen op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde geldt voor medewerkers van Luijten Advocaten met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk mochten worden gehouden nadat zij het kantoor van Luijten Advocaten hebben verlaten.

Artikel 2 Inspanningsverbintenis
De advocaat verbindt zich iedere opdracht naar beste vermogen, inzet en kennis en met de nodige voortvarendheid te behandelen. De advocaat verbindt zich om de cliënt regelmatig op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in de behandeling van de opdracht. De advocaat verstrekt de cliënt kopieën van alle relevante correspondentie die bij de behandeling van de opdracht wordt gevoerd. De advocaat verplicht zich om gelden die bij de behandeling van een opdracht voor de cliënt worden ontvangen, te doen overmaken op de rekening van Stichting Derdengelden. De advocaat zal deze gelden binnen een maand na ontvangst op de derdenrekening overmaken op een door de cliënt aan te geven rekening.

Artikel 3 Tarieven
Behoudens andere afspraak zal Luijten Advocaten haar werkzaamheden tegen het voor het betreffende jaar geldende uurtarieven declareren op basis van de in die periode bestede tijd. Het basisuurtarief bedraagt over 2019 ad € 205,- exclusief BTW. 
Bij zaken met een belang boven
€ 100.000,- wordt het uurtarief met een factor 1.25 verhoogd. Het uurtarief kan aan het begin van ieder kalenderjaar i.v.m. kostenstijgingen worden aangepast. Over het honorarium is een forfaitair percentage van 6% kantoorkosten verschuldigd ter dekking van kosten zoals porti-, papier-, kopieer-, telecommunicatie- secretariaat- en reiskosten, tenzij deze kosten aantoonbaar meer hebben bedragen.

Artikel 4 Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van de advocaat/adviseur voor tijdens het uitoefenen van de opdracht gemaakte beroepsfouten is beperkt tot de hoogte van het door de beroepsaansprakelijkheids-verzekering uit te betalen bedrag. Behoudens in geval van opzet of grove schuld is uitgesloten van aansprakelijkheid, schade welke niet wordt gedekt door de voor advocaten verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Aansprakelijkheid voor mondelinge niet op schrift gestelde adviezen wordt geheel uitgesloten. Ieder vorderingsrecht vervalt 12 maanden na het tijdstip waarop het ontstaan van de aansprakelijkheid redelijkerwijs bekend had moeten zijn en in ieder geval 5 jaar na de datum van de laatste factuur. Luijten Advocaten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor een tekortkoming van door haar ingeschakelde derden, zoals deurwaarders, procureurs, deskundigen en buitenlandse advocaten.

Artikel 5 Beëindiging
De cliënt zowel als de advocaat kunnen de opdrachtovereenkomst beëindigen door schriftelijke mededeling daarvan aan de ander. De advocaat heeft in dat geval het recht om het dossier van de cliënt onder zich te houden totdat de cliënt volledig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Artikel 6 Bewaarplicht dossier
Voorzover het dossier en de ter hand gestelde bescheiden door de cliënt niet worden teruggenomen, zullen deze tot uiterlijk 7 jaar na de datum van de laatste declaratie worden bewaard, waarna deze zullen worden vernietigd.

Artikel 7 Betalingstermijnen

  1. Betaling van facturen dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en een contractuele vertragingsrente verschuldigd over het factuurbedrag van 7% per jaar. Indien de cliënt ook na een eerste aanmaning in verzuim blijft, is de cliënt daarnaast de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd volgens het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten met een minimum van € 40,-
  2. Indien cliënt ook na een tweede aanmaning in verzuim blijft zodat Luijten Advocaten genoodzaakt is om ter incassering van haar vordering een gerechtelijke procedure te starten, dan is cliënt steeds verschuldigd de daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten.
  3. De advocaat is gerechtigd de werkzaamheden voor een cliënt op te schorten, indien een of meerdere facturen langer dan 28 dagen onbetaald openstaan. De advocaat doet daarvan binnen redelijke termijn schriftelijke mededeling aan de cliënt. Luijten Advocaten is gerechtigd haar declaraties te verrekenen met de voor cliënt ontvangen gelden. Luijten Advocaten is steeds bevoegd een voorschot te vragen voor de betaling van haar werkzaamheden, verschotten en/of onkosten.
Artikel 8 Klachtenregeling

Op onze dienstverlening is de Kantoorklachtenregeling van toepassing, welke is terug te vinden op onze website:
www.luijtenadvocaten.nl

Artikel 9 Toepasselijk recht

De rechtsverhouding tussen de cliënt en Luijten Advocaten is onderworpen aan Nederlands recht. Uitsluitend de Nederlandse rechter zal bevoegd zijn van eventuele geschillen tussen Luijten Advocaten en een cliënt kennis te nemen.

 

Luijten Blog


Straatverbod

Wanneer kun je een straatverbod vragen en welke stappen moet ik hiervoor ondernemen ?

lees meer »


Juridisch nieuws


Wat te doen met eigendommen van kinderen bij een echtscheiding

Indien een echtpaar in gemeenschap van goederen getrouwd is dan zal bij een echtscheiding de huwelijksgoederengemeenschap verdeeld moeten worden. In beginsel dient dat bij helfte gedaan te worden. Als er minderjarige kinderen zijn met eigendommen zoals een spaarrekening, dan vallen die eigendommen echter niet in de huwelijksgoederengemeenschap van de ouders.

lees meer »