Volg ons ook via:

 

Nieuw Erfrecht

Per 1 januari 2003 is het erfrecht in Nederland wezenlijk gewijzigd. Het nieuwe erfrecht beschermt de positie van de langstlevende echtgenoot. De positie van de kinderen is daarentegen verzwakt. Feitelijk is de oude ouderlijke boedelverdeling (het zogenaamde testament op de langstlevende) omgezet in een wettelijke regeling. De kinderen krijgen slechts een niet-opeisbare vordering op de langstlevende ouder. Oude testamenten (van vóór 1 januari 2003) blijven geldig. Bij testament na 1 januari 2003 kan de erflater van de wettelijke regeling afwijken (zie hieronder).

Door de wettelijke regeling krijgt de langstlevende echtgenoot alles. De kinderen worden in de wachtstand gezet. Hun vordering ter grootte van hun normale erfdeel kunnen zij pas opeisen na het overlijden van de langstlevende ouder. Is er sprake van een stiefouder, dan kunnen de kinderen een zogenaamd wilsrecht inroepen en krijgen zij goederen uit de nalatenschap in eigendom ter waarde van hun erfdeel. Maar: de langstlevende behoudt wel het vruchtgebruik van de goederen.


Testament

Bij testament kan worden afgeweken van de wettelijke regeling. Een langstlevende echtgenoot kan worden onterfd. Deze echtgenoot kan dan wel nog aanspraak maken op een passend verzorgingsniveau. Dat kan bestaan in het gebruik van de echtelijke woning en/of andere goederen van de nalatenschap.

Kinderen kunnen ook onterfd worden. Zij kunnen dan wel nog een beroep doen op hun zogenaamde legitieme portie:
een geldvordering op de erfgenamen ter grootte van de helft van het eigenlijke erfdeel. Bij testament kan echter bepaald zijn, dat ook de legitieme portie niet-opeisbaar is zolang de langstlevende echtgenoot leeft. Dit geldt ook ingeval van een samenwonende partner, mits er een notarieel samenlevingscontract is afgesloten. Indien de wettelijke regeling geldt, is de legitieme portie sowieso pas opeisbaar bij het overlijden van de langstlevende ouder.


Positie Erfgenaam

Een erfgenaam kan een nalatenschap verwerpen door een verklaring af te leggen bij de griffier van de Rechtbank (kan via de notaris).

Hij kan ook de nalatenschap zonder meer (zuiver) aanvaarden. Hij moet dan ook de schulden betalen. Een laatste mogelijkheid is: beneficiaire aanvaarding, hetgeen betekent dat de erfgenaam de nalatenschap alleen aanvaardt als deze positief blijkt te zijn. Ook hiervoor moet een verklaring worden afgelegd zoals hierboven bedoeld. De erfgenaam is dan niet privé-aansprakelijk voor schulden van de nalatenschap.


Verklaring van erfrecht

Een notaris maakt een akte op, waarin hij verklaart wie volgens zijn wetenschap de erfgenamen zijn. Een dergelijke verklaring biedt geen absolute zekerheid over wie allemaal erfgenamen zijn, maar hiermee kunnen de wel genoemde erfgenamen bij banken en andere instellingen hun rechten opeisen.


Executeur

Bij testament (vóór 1 januari 2003 kon dat ook bij codicil, een handgeschreven, gedagtekend en ondertekend stuk van de erflater) kan de erflater een executeur benoemen. Dat is iemand die als hoofdtaak heeft het beheren van de goederen van de nalatenschap en het betalen van de schulden (eventueel na verkoop van goederen, als er onvoldoende gelden zijn).

De erfgenamen kunnen niet zonder medewerking van de executeur of machtiging van de Kantonrechter over de goederen van de nalatenschap beschikken.

De executeur moet zo spoedig mogelijk zorgen voor een volledige beschrijving van de nalatenschap. Hij dient aan de erfgenamen alle gewenste informatie te verschaffen over de nalatenschap.

De erflater kan de executeur ook belast hebben met meer of minder taken. Onder meer kan hem de last zijn opgelegd de nalatenschap te verdelen onder de erfgenamen.

De executeur heeft recht op een vergoeding van 1 % van de waarde van het vermogen van de erflater op zijn/haar sterfdag.


Inbreng van schenkingen

Volgens de nieuwe wetgeving hoeven erfgenamen de tijdens het leven van de erflater ontvangen schenkingen slechts in de nalatenschap in te brengen (terugbetalen), indien dit bij testament of bij de schenking is voorgeschreven. Is er géén inbrengplicht opgelegd, dan kunnen de afstammelingen van de erflater (legitimarissen) alleen met een beroep op hun legitieme portie trachten de ongelijke behandeling van de erfgenamen in de rechte neerdalende lijn enigszins recht te trekken.


Wenst u meer informatie of heeft u nog vragen?

Bel Luijten Advocaten (045-5713888) en vraag naar Mr E.R.Th.A. LUIJTEN, onze erfrechtspecialist. U kunt hem ook een mail sturen via: r.luijten@luijtenadvocaten.nl

U kunt ook een eerste gratis gesprek met Mr Luijten hebben tijdens de open spreekuren op dinsdag van 15.30 uur - 17.00 uur en donderdag van 17.00 uur - 18.00 uur.

Nadere info vindt U ook op www.justitie.nl

 

Luijten Blog


Straatverbod

Wanneer kun je een straatverbod vragen en welke stappen moet ik hiervoor ondernemen ?

lees meer »


Juridisch nieuws


Wat te doen met eigendommen van kinderen bij een echtscheiding

Indien een echtpaar in gemeenschap van goederen getrouwd is dan zal bij een echtscheiding de huwelijksgoederengemeenschap verdeeld moeten worden. In beginsel dient dat bij helfte gedaan te worden. Als er minderjarige kinderen zijn met eigendommen zoals een spaarrekening, dan vallen die eigendommen echter niet in de huwelijksgoederengemeenschap van de ouders.

lees meer »